Tjäna pengar

Sälj Sveriges säkraste nyckelbricka

Polisbrickan från Keyback är sedan drygt 25 år ett av Europas ledande system för kodade nyckelbrickor. Brickan ger ägaren en stor möjlighet att få tillbaka sina borttappade nycklar utan risk för att en oärlig upphittare kan få reda på vem ägaren är.

Pengar till klass-/lagresan

Det finns mycket kul att göra tillsammans med klassen eller föreningen. Resor, fester och mycket mer. Men för att kunna göra dessa aktiviteter krävs det pengar - mycket pengar! Ett bra sätt att samla in en rejäl slant till kassan är att sälja nyckelbrickor. Det ger en god förtjänst och det är samtidigt en nyttig och välkänd produkt som ni säljer.

Hur mycket kan man tjäna?

* Dessutom kan ni tjäna ytterligare 5 kr per insamlat kort.

Hur fungerar det?

Följ processen från beställning till slutredovisning i tidslinjen nedan. Snabbt, enkelt och säkert.

 • Vecka 1
 • Samla klassen/gruppen - diskutera

  När ni bestämmer er för ett projekt, det kan vara en klassresa, fest eller något annat, är det viktigt att skaffa pengar till projektet. Diskutera olika möjligheter t ex att sälja nyckelbrickor.

  Diskutera saken med lärare/ledare och föräldrar.

  Läs också Keybacks "Återförsäljaravtal för föreningar, skolklasser mm".

 • Bestäm er

  Efter att ha jämfört olika möjligheter att skaffa pengar till ert projekt är det dags att fatta beslut om att sälja nyckelbrickor från Keyback. Det är viktigt att även besluta:

  • Vem som håller i "lager" och som fördelar brickorna och tar hand om pengarna. Utse gärna en grupp på 2-3 personer.
  • Vem som ska vara kontaktperson (myndig) med Keyback.
 • Beställ brickor

  Nu är det dags att beställa brickor från Keyback. Vi behöver en del uppgifter av er. Vilka uppgifter och varför vi behöver dem kan ni se här.

  Ni kan beställa på ett av följande sätt:

  • Använd beställningsformuläret i nästa avsnitt
  • Ring kundtjänst 040-664 20 90 dygnet runt året om.
 • Vecka 2
 • Börja sälja

  Dela ut brickor till dem som ska sälja och gör en lista på vem som har fått hur många brickor. Var rädd om förpackningarna eftersom de måste vara oskadda vid en eventuell retur. Det är också lättare att sälja oskadade förpackningar.

 • Vecka 3-8
 • Sälj sälj sälj!

  Här är några tips för ökad försäljning:

  • Berätta vilken skola och klass eller förening och grupp ni kommer ifrån och varför ni säljer nyckelbrickor.
  • Lär er lite om hur brickorna fungerar så att ni kan svara på frågor.
  • Gå två eller tre tillsammans när ni "knackar dörr". Ensam kan vara otäckt och för många säljare kan avskräcka folk från att öppna.
  • Sälj till släkt och vänner.
  • Be föräldrarna att ta med brickor och sälja på sina arbetsplatser.
  • Försök sälja mer än en bricka till varje person. Oftast har man mer än en nyckelknippa eller så har man någon familjemedlem som också kan behöva en bricka.
 • Hur går det? Diskutera regelbundet.

  Ni har åtta veckor (60 dagar) på er att sälja innan ni ska redovisa. Tiden går fort och det är lätt att någon blir sittande med sina brickor utan att "komma loss". Ta därför till vana att diskutera hur försäljningen går vid de tillfällen som klassen eller gruppen är samlad.

  Omfördela brickorna mellan säljarna om det behövs.

 • Vecka 9

Beställ

Fyll i nedanstående fält för att göra en beställning. Tips: Undvik onödiga returer genom att börja med 10 st brickor per säljare. Vi skickar snabbt ut nya brickor när det behövs!

Antal
Leveransadress
Kontaktadress för brev mm
Skicka beställning

Tack för din beställning!

Vi återkopplar så snart som möjligt.
Information enligt PUL

Personuppgifter som kund, användare och upphittare lämnar till Keyback Nyckelbrickor AB lagras och behandlas med system för automatisk databehandling och informationen kan överföras till, lagras och bearbetas i annat land och till samarbetspart ex vis post och bank. Keyback använder uppgifterna för att administrera den berörda tjänsten samt för egna marknadsåtgärder.

Information om vilka personuppgifter som behandlas av bolaget kan begäras skriftligen hos Keyback Nyckelbrickor AB, Personuppgiftsansvarig, 205 43 Malmö. Kund, användare och upphittare som vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan vända sig till bolaget på ovan angiven adress eller på telefon 040-664 20 90 eller till service@keyback.se. Kund och användare kan själv ändra felaktiga uppgifter genom inloggning på Mina Sidor - minasidor.keyback.se

Information om användning av kakor (cookies)

Lagen om elektronisk kommunikation stadgar att alla som besöker en webbplats med kakor ska få information om följande punkter:

1. Användning av kakor på webbplatser tillhörande Keyback

Denna webbplats använder kakor. En kaka är en textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Den underlättar användningen av olika webbplatser. Det finns två slags kakor, permanent kaka och sessionskaka. En permanent kaka sparar en fil under en längre tid på besökarens dator. Den permanenta kakan används exempelvis till funktioner som talar om när du besökte sidan senast mm.

Sessionskakan finns endast under den tid du är inne på webbplatsen. Sessionskakan kan t ex innehålla information om vem du är om du har loggat in på en lösenordsskyddad webbplats. Kakan och dess information försvinner när du stänger webbläsaren.

Kakor används i stor utsträckning på många webbplatser. Användningen av kakor kan innebära stora fördelar för dig genom ökad snabbhet och säkerhet.

På Keybacks webbplatser används sessionskakor. De gör det möjligt för oss att låta dig logga in på lösenordsskyddade sidor och kakorna registrerar olika händelser och personuppgifter under tiden du är inloggad. När du har loggat ut och stängt webbläsaren försvinner kakan. Vi använder även sessionskakor för statistikändamål. Då sparas en del information om din användning av webbplatsen som en del av statistisk information utan personlig koppling till dig.

2. Så här går det att undvika kakor

Du kan själv välja om du vill acceptera kakor på din dator eller inte. Vill du inte acceptera kakor kan du ställa in webbläsaren på datorn så att den tackar nej till kakor. Du kan även välja att bli informerad varje gång en webbplats begär att få använda kakor. Läs mer om hur du ska göra på webbläsares hjälpsidor.

3. Medgivande till användningen av kakor

Genom att ha webbläsaren inställd på att acceptera kakor eller genom att acceptera kakor när webbplatsen begär tillstånd att använda kakor, samtycker du till att webbplatsen använder kakor. Om du inte tillåter kakor kan användningen av webbplatsen försvåras eller bli omöjlig.

Avtal

Privatpersoner

Företag

Standardavtal för konsument m fl för Tjänsterna Spärrservice, MobilMärkning och Nyckelbricka.

Detta avtal ersätter tidigare standardavtal för konsument fr o m 2008-04-15.

§1 Avtalsparter

Detta avtal gäller mellan Keyback Nyckelbrickor AB (Keyback eller bolaget) och konsument som är registrerad som betalande kund (Medlem) eller är registrerad användare (Medlem) av Keybacks tjänst Spärrservice, eller användare av tjänsterna MobilMärkning eller Nyckelbricka (Tjänsten). Tillämpliga delar gäller även den (Upphittare) som omhändertar och lämnar föremål, som omfattas av Tjänsten, till Keyback, polisen, transportföretag eller liknande.

§2 Allmänt

Medlem ska lämna uppgift om sig själv i sådan omfattning att Keyback kan identifiera Medlem på ett säkert sätt. Ändras uppgifterna ska Medlem anmäla de förändrade uppgifterna till Keyback. Medlem och Upphittare medger att personuppgifter som lämnats till Keyback lagras och bearbetas i system för automatisk databehandling och att informationen får överföras till, lagras och bearbetas i annat land. Keyback får använda uppgifterna för egna marknadsåtgärder. Medlem och Upphittare medger att bli kontaktade av bolaget via brev, e-post, telefon, SMS eller annan liknande allmänt brukad kommunikationsmetod. Bolaget får lagra uppgifterna så länge det behövs för systemets säkra drift och för att uppfylla lagstadgad redovisning. Keyback förbinder sig att hålla Medlems lämnade uppgifter hemliga och oåtkomliga för andra än de som har legitimt behov av uppgifterna.

§3 Årsavgift och uppsägning från medlem

För Medlems användning av Tjänsten debiteras en periodisk avgift (årsavgift). Betalande kund kan när som helst säga upp avtalet genom att meddela bolaget detta samt återlämna nyckelbrickor och oanvända etiketter. Använda etiketter ska tas bort eller göras oläsliga. Redan erlagd årsavgift för innevarande eller kommande år återbetalas inte.

Avtalet förlängs automatiskt med ett år om det inte sagts upp senast sista giltighetsdagen och årsavgiften förfaller då till betalning. Betalas inte årsavgiften tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr när påminnelse skickas ut. Betalas inte utsänd påminnelse kan ärendet överlämnas till inkasso. Lagstadgade kostnader för inkasso samt dröjsmålsränta med diskontot plus åtta procentenheter tillkommer.

Betalar Medlem ett belopp som avviker från det av bolaget utskickade räkningsbeloppet, omräknas det inbetalda beloppet i giltighetstid för Tjänsten. Omräkningen sker avrundat till hela månader. Betalning för kortare period än 12 månader godkänns inte som fullgjord betalning.

§4 Uppsägning från bolagets sida

Bolaget får säga upp avtalet och fem dagar därefter upphöra med att utföra Tjänsten:

 • i samband med den betalda avtalstidens slut,
 • om Tjänsten missbrukas,
 • om Medlem märker föremål som inte får förses med märkning enligt detta avtal eller
 • om årsavgift eller annan skuld till bolaget inte betalas i rätt tid.

Uppsägningen enl pkt b - c ovan skall lämnas skriftligt via brev, e-post eller SMS. Erlagd årsavgift återbetalas ej. Avtalet upphör helt när bolagets rätt och skyldighet att lagra Medlemsuppgifter upphör. Om Keyback genomför någon åtgärd i enlighet med avtalet under den tid som avtalet gäller men är obetalt, har bolaget rätt att ta ut ersättning av Medlem för direkta kostnader samt en administrativ avgift enligt vad bolaget för varje tid tillämpar. Om bolaget upphör att utföra Tjänsten på grund av a - d ovan, innebär detta inte att Medlems betalningsskyldighet för innevarande avtal eller redan utförda åtgärder upphör.

§5 Allmänt om MobilMärkning och Nyckelbricka

Keyback utfärdar märkningsetiketter och nyckelbrickor med numrering. Dessa är avsedda att fästas på mobila värdeföremål och nycklar. Med nycklar avses såväl enskilda nycklar, låskort eller liknande, som knippor och buntar av nycklar, låskort eller liknande. Vidare åsyftas de övriga föremål som finns fästade till nyckelbrickan eller nycklarna.

Syftet med Tjänsten Mobilmärkning är att värdeföremål med informationsinnehåll skall kunna spåras till rätt ägare av polis eller Keyback utan att ägaren avslöjas för Upphittare. Syftet med Tjänsten Nyckelbricka är att nycklar skall kunna spåras till rätt ägare av polis eller Keyback utan att ägaren avslöjas för Upphittare.

§6 Hittelön

Keyback betalar hittelön till Upphittare. Hittelön betalas inte till föremålets registrerade ägare eller dennes familj, sammanboende eller släktingar. Hittelönens storlek fastställs av bolaget till ett schablonbelopp som utbetalas oavsett föremålets värde. Krav på högre hittelön får under inga omständigheter riktas mot bolaget av vare sig Upphittare, Medlem eller ursprunglig hittegodsmottagare. Förekomsten av ett merkrav ska inte utgöra hinder för Keyback att lämna ut föremålet till registrerad ägare.

§7 Fullmakt och verkan av märkning

Genom märkningen med Mobilmärkning eller Nyckelbricka uppdrar Medlem åt Keyback att utföra Tjänsten och att för Medlemmens räkning mottaga eller avhämta föremål från Upphittare, polis, transportföretag eller liknande, eller att lämna uppgift till polis om Medlemmens personuppgifter.

När registrerade föremål lämnas till polis eller Keyback av Upphittare, kontaktas Medlem av Keyback eller polisen så snart som möjligt. Har Medlem inte tagit emot eller avhämtat föremålet inom sex (6) månader tillfaller det Keyback med äganderätt. Keyback kan utan ytterligare meddelanden låta destruera föremålet eller på annat sätt avhända sig det. Märkta föremål som inte är registrerade till någon Medlem tillfaller Keyback med äganderätt en (1) månad efter omhändertagandet.

Föremål som är olagliga eller kräver särskilt tillstånd att inneha eller som är hälsovådliga, farliga eller som har annan liknande egenskap får inte märkas med Mobilmärkning eller Nyckelbricka. Har sådan märkning ändå skett, är den ogiltig. Tar bolaget emot något sådant föremål, har bolaget rätt att förfara med det på lämpligt sätt och på ägarens eller märkande Medlems bekostnad. Detta gäller även om föremålet förstörs eller avyttras. Keyback ansvarar inte för omhändertagna föremåls skick och försämring, och Medlem godtar att Keyback inte undersöker föremålet vidare än som behövs för att identifiera ägaren.

§8 Allmänt om Spärrservice

Keyback tar emot uppgift om, och registrerar, Medlems värdehandlingar såsom

 • Kontokort, betalkort, uttagskort, bensinkort m.fl. kort
 • ID-kort, körkort och pass
 • Mobiltelefon och mobiltelefonkort

§9 Fullmakt

Genom att lämna uppgift om värdehandlingar till Keyback för registrering, uppdrar Medlem åt Keyback att utföra Tjänsten. Keyback får därigenom fullmakt att själv eller genom ombud vidta alla de åtgärder som behövs för att spärra värdehandlingarna och förhindra missbruk av dem samt göra anmälan till polis och försäkringsbolag. Medlem ansvarar själv för att lämnade uppgifter är korrekta.

§10 Spärrservice utförande

På order av Medlem spärras registrerade värdehandlingar hos utgivaren efter att Medlems spärruppdrag har kommit Keyback tillhanda. Spärrandet av värdehandlingarna sker så snabbt som detta är möjligt. Utförandet av Tjänsten kan försvåras eller omöjliggöras beträffande värdehandlingar som utfärdats av utländsk stat eller organisation. Keyback tar emot och vidarebefordrar order om spärrning dygnet runt, året runt, s.k. 24/7-service. Order om spärrning kan ges via telefon, via Internet eller via post.

Det finns möjlighet för Medlem att villkora Tjänsten Spärrservice till att lösenord uppges. Har detta villkor registrerats och bekräftats, måste giltigt lösenord uppges vid kontakt med Keyback. Ingen åtgärd kommer att utföras om rätt lösenord inte uppges.

§11 Bolagets ansvar och force majeure

Keybacks ansvar enligt detta avtal begränsar sig till skador som beror på bolagets, eller dess anställdas, uppsåtliga eller grovt vårdslösa handling.

Bolaget ansvarar inte för skador som beror på händelser utanför bolagets kontroll (force majeure). Övrigt ansvar begränsas till det belopp som Medlem betalat för Tjänsten under giltighetsperioden.

Keyback ansvarar inte för förlust av eller skada på förvarade föremål om skadan eller förlusten inte beror på uppsåtligt eller grovt vårdslöst handlande från Keybacks sida. Skulle Keyback ändå vara skyldig att utge ersättning för skada eller förlust, skall ersättningen beräknas på föremålets marknadsvärde (ej nypris). Annan skada än den materiella ersätts aldrig.

Tvist angående detta avtal skall avgöras som individuell talan enligt svensk rätt vid allmän domstol i Malmö, Sverige. Avtalet begränsar inte den rätt som konsument kan ha enligt tvingande svensk lag. Ändring av detta avtal ska meddelas skriftligt eller genom publicering på Internet: www.keyback.se

Standardavtal för bolag, förening, näringsidkare, myndighet m fl för Tjänsterna Spärrservice, MobilMärkning och Nyckelbricka.

Detta avtal ersätter tidigare standardavtal fr o m 2009-01-01.

§1 Avtalsparter

Detta avtal gäller mellan Keyback Nyckelbrickor AB (Keyback eller bolaget) och bolag, förening, näringsidkare eller myndighet som är registrerad som betalande kund (Företagsmedlem) eller person som är användare (Medlem) av Keybacks tjänst Spärrservice, MobilMärkning eller Nyckelbricka (Tjänsten) när tjänsten betalas av Företagsmedlem eller person som är kontaktperson eller företrädare (Medlem) för Företagsmedlem. Tillämpliga delar gäller även den (Upphittare) som omhändertar och lämnar föremål, som omfattas av Tjänsten, till Keyback, polisen, transportföretag eller liknande.

§2 Allmänt

Företagsmedlem och Medlem ska lämna uppgift om sig själv i sådan omfattning att Keyback kan identifiera dem på ett säkert sätt. Ändras uppgifterna ska de förändrade uppgifterna anmälas till Keyback av den som berörs. Företagsmedlem, Medlem och Upphittare medger att personuppgifter som lämnats till Keyback lagras och bearbetas i system för automatisk databehandling och att informationen får överföras till, lagras och bearbetas i annat land. Keyback får använda uppgifterna för egna marknadsåtgärder. Företagsmedlem, Medlem och Upphittare medger att bli kontaktade av bolaget via brev, e-post, telefon, SMS eller annan liknande allmänt brukad kommunikationsmetod. Bolaget får lagra uppgifterna så länge det behövs för systemets säkra drift och för att uppfylla lagstadgad redovisning. Keyback förbinder sig att hålla lämnade uppgifter hemliga och oåtkomliga för andra än de som har legitimt behov av uppgifterna.

§3 Årsavgift och uppsägning från medlem

För Företagsmedlems och Medlems användning av Tjänsten debiteras en periodisk avgift (årsavgift). Företagsmedlem kan när som helst säga upp avtalet genom att dels meddela bolaget detta samt dels återlämna nyckelbrickor och oanvända etiketter. Använda etiketter ska tas bort eller göras oläsliga. Redan erlagd årsavgift för innevarande eller kommande år återbetalas inte. När avtalet för Företagsmedlem upphör innebär detta att avtalet för Medlem upphör samtidigt.

Avtalet förlängs automatiskt med ett år om det inte sagts upp senast sista giltighetsdagen och årsavgiften förfaller då till betalning. Betalas inte årsavgiften tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr när påminnelse skickas ut. Betalas inte utsänd påminnelse kan ärendet överlämnas till inkasso. Lagstadgade kostnader för inkasso samt dröjsmålsränta med diskontot plus åtta procentenheter tillkommer.

§4 Uppsägning från bolagets sida

Bolaget får säga upp avtalet och fem dagar därefter upphöra med att utföra Tjänsten:

 • i samband med den betalda avtalstidens slut,
 • om Tjänsten missbrukas,
 • om Företagsmedlem eller Medlem märker föremål som inte får förses med märkning enligt detta avtal eller
 • om årsavgift eller annan skuld till bolaget inte betalas i rätt tid.

Uppsägningen enl pkt b - c ovan skall lämnas skriftligt via brev, e-post eller SMS. Erlagd årsavgift återbetalas ej. Avtalet upphör helt när bolagets rätt och skyldighet att lagra medlemsuppgifter upphör. Om Keyback genomför någon åtgärd i enlighet med avtalet under den tid som avtalet gäller men är obetalt, har bolaget rätt att ta ut ersättning av Företagsmedlem för direkta kostnader samt en administrativ avgift enligt vad bolaget för varje tid tillämpar. Om bolaget upphör att utföra Tjänsten på grund av a - d ovan, innebär detta inte att Företagsmedlems betalningsskyldighet för innevarande avtal eller redan utförda åtgärder upphör.

§5 Allmänt om MobilMärkning och Nyckelbricka

Keyback utfärdar märkningsetiketter och nyckelbrickor med numrering. Dessa är avsedda att fästas på mobila värdeföremål och nycklar. Med nycklar avses såväl enskilda nycklar, låskort eller liknande, som knippor och buntar av nycklar, låskort eller liknande. Vidare åsyftas de övriga föremål som finns fästade till nyckelbrickan eller nycklarna.

Syftet med Tjänsten Mobilmärkning är att värdeföremål med informationsinnehåll skall kunna spåras till rätt ägare av polis eller Keyback utan att ägaren avslöjas för Upphittare. Syftet med Tjänsten Nyckelbricka är att nycklar skall kunna spåras till rätt ägare av polis eller Keyback utan att ägaren avslöjas för Upphittare.

§6 Hittelön

Keyback betalar hittelön till Upphittare. Hittelön betalas inte till föremålets registrerade ägare (Medlem) eller dennes familj, sammanboende eller släktingar och inte heller till Företagsmedlems närstående, ledning, anställda eller uppdragstagare. Hittelönens storlek fastställs av bolaget till ett schablonbelopp som utbetalas oavsett föremålets värde. Krav på högre hittelön får under inga omständigheter riktas mot bolaget av vare sig Upphittare, Företagsmedlem, Medlem eller ursprunglig hittegodsmottagare. Förekomsten av ett merkrav ska inte utgöra hinder för Keyback att lämna ut föremålet till registrerad ägare.

§7 Fullmakt och verkan av märkning

Genom märkningen med Mobilmärkning eller Nyckelbricka uppdrar Företagsmedlem och Medlem åt Keyback att utföra Tjänsten och att för deras räkning mottaga eller avhämta föremål från Upphittare, polis, transportföretag eller liknande, eller att lämna uppgift till polis om Företagsmedlemmens eller Medlemmens personuppgifter. När registrerade föremål lämnas till polis eller Keyback av Upphittare, kontaktas Företagsmedlem eller Medlem av Keyback eller polisen så snart som möjligt. Har Företagsmedlem eller Medlem inte tagit emot eller avhämtat föremålet inom sex (6) månader tillfaller det Keyback med äganderätt. Keyback kan utan ytterligare meddelanden låta destruera föremålet eller på annat sätt avhända sig det. Märkta föremål som inte är registrerade till någon Företagsmedlem eller Medlem tillfaller Keyback med äganderätt en (1) månad efter omhändertagandet. Föremål som är olagliga eller kräver särskilt tillstånd att inneha eller som är hälsovådliga, farliga eller som har annan liknande egenskap får inte märkas med Mobilmärkning eller Nyckelbricka. Har sådan märkning ändå skett, är den ogiltig. Tar bolaget emot något sådant föremål, har bolaget rätt att förfara med det på lämpligt sätt och på ägarens eller märkande Företagsmedlems eller Medlems bekostnad. Detta gäller även om föremålet förstörs eller avyttras. Keyback ansvarar inte för omhändertagna föremåls skick och försämring, och Företagsmedlem och Medlem godtar att Keyback inte undersöker föremålet vidare än som behövs för att identifiera ägaren.

§8 Allmänt om Spärrservice

Keyback tar emot uppgift om, och registrerar, Medlems värdehandlingar såsom

 • Kontokort, betalkort, uttagskort, bensinkort m.fl. kort
 • ID-kort, körkort och pass
 • Mobiltelefon och mobiltelefonkort

§9 Fullmakt

Företagsmedlem godkänner att Medlem lämnar fullmakt nedan även avseende värdehandling som tillhör Företagsmedlem men som disponeras av Medlem. Genom att lämna uppgift om värdehandlingar till Keyback för registrering, uppdrar Medlem åt Keyback att utföra Tjänsten. Keyback får därigenom fullmakt att själv eller genom ombud vidta alla de åtgärder som behövs för att spärra värdehandlingarna och förhindra missbruk av dem samt göra anmälan till polis och försäkringsbolag. Medlem ansvarar själv för att lämnade uppgifter är korrekta.

§10 Spärrservice utförande

På order av Medlem spärras registrerade värdehandlingar hos utgivaren efter att Medlems spärruppdrag har kommit Keyback tillhanda. Spärrandet av värdehandlingarna sker så snabbt som detta är möjligt. Utförandet av Tjänsten kan försvåras eller omöjliggöras beträffande värdehandlingar som utfärdats av utländsk stat eller organisation. Keyback tar emot och vidarebefordrar order om spärrning dygnet runt, året runt, s.k. 24/7-service. Order om spärrning kan ges via telefon, via Internet eller via post. Det finns möjlighet för Medlem att villkora Tjänsten Spärrservice till att lösenord uppges. Har detta villkor registrerats och bekräftats, måste giltigt lösenord uppges vid lämnande av spärruppdrag. Ingen spärråtgärd kommer att utföras om rätt lösenord inte uppges.

§11 Bolagets ansvar och force majeure

Keybacks ansvar enligt detta avtal begränsar sig till skador som beror på bolagets, eller dess anställdas, uppsåtliga eller grovt vårdslösa handling. Bolaget ansvarar inte för skador som beror på händelser utanför bolagets kontroll (force majeure). Övrigt ansvar begränsas till det belopp som Företagsmedlem betalat för Tjänsten under giltighetsperioden. Keyback ansvarar inte för förlust av eller skada på förvarade föremål om skadan eller förlusten inte beror på uppsåtligt eller grovt vårdslöst handlande från Keybacks sida. Skulle Keyback ändå vara skyldig att utge ersättning för skada eller förlust, skall ersättningen beräknas på föremålets marknadsvärde (ej nypris). Annan skada än den materiella ersätts aldrig.

Tvist angående detta avtal skall avgöras som individuell talan enligt svensk rätt vid allmän domstol i Malmö, Sverige. Ändring av detta avtal ska meddelas skriftligt eller genom publicering på Internet: www.keyback.se