Avtal

Privatpersoner

Företag

Standardavtal för privatperson för Keybacks tjänster Nyckelbricka, Märkning och Spärrservice

Detta avtal ersätter tidigare standardavtal fr o m 2018-05-25.

§1 Avtalsparter och avtalstid

Detta avtal gäller mellan Keyback Nyckelbrickor AB (Keyback eller Bolaget) och privatperson som är betalande kund (Medlem) eller användare (Medlem) av Keybacks ovan rubricerade tjänster (Tjänsten). Avtalet gäller i sin helhet till dess det avslutats enligt §3 eller §4. Därefter gäller §1, §2, §11 samt §12 till dess Medlems personuppgifter raderats enligt §2.

§2 Personuppgifter

Betalande medlem ansvarar för att lämna korrekta uppgifter om sig själv och om övriga användare som registreras på Betalande medlems konto. Enbart personer som är folkbokförda på samma adress som betalande Kund och som samtycker till registreringen får registreras på dennes konto. Parterna avtalar att Bolaget får lagra och bearbeta Medlems personuppgifter, inklusive personnummer eller samordningsnummer, i hel- eller halvautomatiska system för databehandling (Systemet). Uppgifterna får lagras och behandlas så länge det behövs för Systemets säkra drift, för utförande eller administration av Tjänsten, för bolagets marknadsföring, för intern utbildning eller för att uppfylla lagstadgade krav. Informationen får överföras till, lagras och bearbetas i annat land inom Europeiska Unionen. Keyback förbinder sig att hålla uppgifterna hemliga och oåtkomliga för andra än de som har legitimt behov av dem. Bolaget får uppdatera och rätta personuppgifterna genom uppgifter från tredje part. När uppgifterna inte längre får lagras raderas de oåterkalleligt. Medlem medger att bli kontaktade av bolaget via brev, e-brev, e-post, telefon, SMS eller annan liknande allmänt brukad kommunikationsmetod.

§3 Automatisk förlängning samt uppsägning från Medlems sida

För Medlems användning av Tjänsten debiteras en periodisk avgift (årsavgift). Betalande kund kan när som helst säga upp avtalet genom att meddela bolaget detta samt återlämna nyckelbrickor och oanvända etiketter. Använda etiketter ska tas bort eller göras oläsliga. Redan erlagd årsavgift för innevarande eller kommande år återbetalas inte.
Avtalet förlängs automatiskt med ett år om det inte sagts upp senast sista giltighetsdagen och årsavgiften förfaller då till betalning.
Betalas inte årsavgiften tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr när påminnelse skickas ut. Betalas inte utsänd påminnelse kan ärendet överlämnas till inkasso. Lagstadgade kostnader för inkasso samt dröjsmålsränta med diskontot plus åtta procentenheter tillkommer.
Betalar Medlem ett belopp som avviker från det av bolaget utskickade räkningsbeloppet, omräknas det inbetalda beloppet i giltighetstid för Tjänsten. Omräkningen sker avrundat till hela månader. Betalning för kortare period än 12 månader godkänns inte som fullgjord betalning.

§4 Uppsägning från Bolagets sida

Bolaget får säga upp avtalet och fem dagar därefter upphöra med att utföra Tjänsten:

 • i samband med den betalda avtalstidens slut eller
 • om Tjänsten missbrukas eller
 • om årsavgift eller annan skuld till bolaget inte betalas i rätt tid.

Uppsägningen enligt pkt b ovan skall lämnas skriftligt via brev, e-post eller SMS. Erlagd årsavgift återbetalas ej. Om Keyback genomför någon åtgärd i enlighet med avtalet under den tid som avtalet gäller men är obetalt, har bolaget rätt att ta ut ersättning av Medlem för direkta kostnader samt en administrativ avgift enligt vad bolaget för varje tid tillämpar.

§5 Allmänt om Tjänsterna Märkning och Nyckelbricka

Keyback utfärdar märkningar och nyckelbrickor med numrering. Dessa är avsedda att fästas på mobila värdeföremål och nycklar/nyckelknippor. Syftet med Tjänsterna Märkning och Nyckelbricka är att försvunna föremål och nycklar skall kunna spåras till rätt ägare av polis eller Keyback utan att ägaren avslöjas för Upphittare.

§6 Hittelön

Keyback betalar hittelön till Upphittare om detta anges på märkningen eller nyckelbrickan. Särskilt Standardavtal för Upphittare finns på www.keyback.se.

§7 Fullmakt och verkan av Märkning/Nyckelbricka

Genom att använda Märkning/Nyckelbricka uppdrar Medlem åt Keyback att utföra Tjänsten och att för Medlemmens räkning mottaga eller avhämta föremål från Upphittare, polis, transportföretag eller liknande, eller att lämna uppgift till polis om Medlemmens personuppgifter.
När registrerade föremål lämnas till polis eller Keyback av Upphittare, kontaktas Medlem av Keyback eller polisen så snart som möjligt. Har Medlem inte tagit emot eller avhämtat föremålet inom två (2) månader tillfaller det Keyback med äganderätt.

§8 Allmänt om Spärrservice

Keyback tar emot uppgift om, och registrerar, Medlems värdehandlingar. Registrering kan ske i förväg via Mina Sidor eller i samband med ett ärende. Värdehandlingar som avses är:

 • Kontokort, betalkort, uttagskort, bensinkort m.fl. kort
 • ID-kort, körkort och pass
 • Mobiltelefonkort (SIM-kort)

§9 Fullmakt

Genom att lämna uppgift om värdehandlingar till Keyback för registrering eller begära Spärr av personnummer, uppdrar Medlem åt Keyback att utföra Tjänsten. Keyback får därigenom fullmakt att själv eller genom ombud vidta alla de åtgärder som behövs för att spärra värdehandlingarna och förhindra missbruk av dem samt göra anmälan till polis och försäkringsbolag. Medlem ansvarar själv för att lämnade uppgifter är korrekta.

§10 Spärrservice utförande

På order av Medlem spärras registrerade värdehandlingar hos utgivaren efter att Medlems spärruppdrag har kommit Keyback tillhanda. Spärrandet av värdehandlingarna sker så snabbt som detta är möjligt. Utförandet av Tjänsten kan försvåras eller omöjliggöras beträffande värdehandlingar som utfärdats av utländsk stat eller organisation. Keyback tar emot och vidarebefordrar order om spärrning dygnet runt, året runt, s.k. 24/7-service. Om medlem begär s k ”Spärr av personnummer” kommer Keyback att vidarebefordra en begäran om detta till alla betydande svenska kreditupplysningsföretag tillsammans med medlems personuppgifter.
Har Medlem villkorat Tjänsten Spärrservice med ett spärrlösenord, måste giltigt spärrlösenord uppges vid kontakt med Keyback. Ingen åtgärd kommer att utföras om rätt spärrlösenord inte uppges.

§11 Bolagets ansvar och force majeure

Keybacks ansvar enligt detta avtal begränsar sig till skador som beror på bolagets, eller dess anställdas, uppsåtliga eller grovt vårdslösa handling. Bolaget ansvarar inte för skador som beror på händelser utanför bolagets kontroll (force majeure). Övrigt ansvar begränsas till det belopp som Medlem betalat för Tjänsten under giltighetsperioden.

§12 Tvist

Tvist angående detta avtal skall avgöras som individuell talan enligt svensk rätt vid allmän domstol i Malmö, Sverige. Avtalet begränsar inte den rätt som konsument kan ha enligt tvingande svensk lag. Ändring av detta avtal ska meddelas skriftligt eller genom publicering på Internet: www.keyback.se

Information enligt Europeiska Dataskyddsförordningen GDPR

Bolaget samlar in, lagrar och bearbetar dina personuppgifter. Detta görs för att kunna utföra och administrera den tjänst som du har aktiv. Personuppgifterna används även för att fullfölja lagstadgade krav på arkivering samt för bolagets egna marknadsföringsåtgärder och intern utbildning. Keyback uppdaterar och kompletterar dina personuppgifter genom uppgifter från tredje part. Dina personuppgifter lagras på säkra servrar inom EU. Vi rättar eventuella fel omedelbart när vi får kännedom om felet. Du kan kontakta oss ang felaktiga uppgifter på puansvarig@keyback.se eller Keyback Nyckelbrickor AB, Personuppgiftsansvarig, 205 43 Malmö. Är du missnöjd kan du även kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Information om automatisk förlängning

Avtalet och tjänsten förlängs automtiskt om den inte sägs upp senast sista giltighetsdagen. Årsavgiften förfaller då till betalning. Se även avtalet §3.

Information enligt Distans- och Hemförsäljningslagen (2005:59)

Enligt rubricerad lag ska konsument få information när en vara säljs genom medel för distanskommunikation:

 • Säljare av tjänsten är Keyback Nyckelbrickor AB
 • Tjänstens huvudsakliga egenskaper framgår av avtalstexten ovan
 • Tjänstens pris, betalningssätt och leveransmetod framgår av räkning/faktura info
 • Tjänsten levereras utan tillägg för porto eller andra leveranskostnader

Ångerrätt gäller för konsument i 14 dagar efter tjänsten påbörjats. Detta sker när bolaget på konsumentens begäran inför dennes personuppgifter i aktivt kundregister. Inom ångerfristen kan konsument frånträda avtalet utan kostnad om märkning/brickor återsänds oanvända och tjänsten inte använts. Ångerrätten kan utövas mot bolaget. Klagomål/annat meddelande kan sändas till Keyback Nyckelbrickor AB, 205 43 Malmö eller service@keyback.se

Standardavtal för bolag, förening, näringsidkare, myndighet m fl för Tjänsterna Spärrservice, MobilMärkning och Nyckelbricka.

Detta avtal ersätter tidigare standardavtal fr o m 2009-01-01.

§1 Avtalsparter

Detta avtal gäller mellan Keyback Nyckelbrickor AB (Keyback eller bolaget) och bolag, förening, näringsidkare eller myndighet som är registrerad som betalande kund (Företagsmedlem) eller person som är användare (Medlem) av Keybacks tjänst Spärrservice, MobilMärkning eller Nyckelbricka (Tjänsten) när tjänsten betalas av Företagsmedlem eller person som är kontaktperson eller företrädare (Medlem) för Företagsmedlem. Tillämpliga delar gäller även den (Upphittare) som omhändertar och lämnar föremål, som omfattas av Tjänsten, till Keyback, polisen, transportföretag eller liknande.

§2 Allmänt

Företagsmedlem och Medlem ska lämna uppgift om sig själv i sådan omfattning att Keyback kan identifiera dem på ett säkert sätt. Ändras uppgifterna ska de förändrade uppgifterna anmälas till Keyback av den som berörs. Företagsmedlem, Medlem och Upphittare medger att personuppgifter som lämnats till Keyback lagras och bearbetas i system för automatisk databehandling och att informationen får överföras till, lagras och bearbetas i annat land. Keyback får använda uppgifterna för egna marknadsåtgärder. Företagsmedlem, Medlem och Upphittare medger att bli kontaktade av bolaget via brev, e-post, telefon, SMS eller annan liknande allmänt brukad kommunikationsmetod. Bolaget får lagra uppgifterna så länge det behövs för systemets säkra drift och för att uppfylla lagstadgad redovisning. Keyback förbinder sig att hålla lämnade uppgifter hemliga och oåtkomliga för andra än de som har legitimt behov av uppgifterna.

§3 Årsavgift och uppsägning från medlem

För Företagsmedlems och Medlems användning av Tjänsten debiteras en periodisk avgift (årsavgift). Företagsmedlem kan när som helst säga upp avtalet genom att dels meddela bolaget detta samt dels återlämna nyckelbrickor och oanvända etiketter. Använda etiketter ska tas bort eller göras oläsliga. Redan erlagd årsavgift för innevarande eller kommande år återbetalas inte. När avtalet för Företagsmedlem upphör innebär detta att avtalet för Medlem upphör samtidigt.

Avtalet förlängs automatiskt med ett år om det inte sagts upp senast sista giltighetsdagen och årsavgiften förfaller då till betalning. Betalas inte årsavgiften tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr när påminnelse skickas ut. Betalas inte utsänd påminnelse kan ärendet överlämnas till inkasso. Lagstadgade kostnader för inkasso samt dröjsmålsränta med diskontot plus åtta procentenheter tillkommer.

§4 Uppsägning från bolagets sida

Bolaget får säga upp avtalet och fem dagar därefter upphöra med att utföra Tjänsten:

 • i samband med den betalda avtalstidens slut,
 • om Tjänsten missbrukas,
 • om Företagsmedlem eller Medlem märker föremål som inte får förses med märkning enligt detta avtal eller
 • om årsavgift eller annan skuld till bolaget inte betalas i rätt tid.

Uppsägningen enl pkt b - c ovan skall lämnas skriftligt via brev, e-post eller SMS. Erlagd årsavgift återbetalas ej. Avtalet upphör helt när bolagets rätt och skyldighet att lagra medlemsuppgifter upphör. Om Keyback genomför någon åtgärd i enlighet med avtalet under den tid som avtalet gäller men är obetalt, har bolaget rätt att ta ut ersättning av Företagsmedlem för direkta kostnader samt en administrativ avgift enligt vad bolaget för varje tid tillämpar. Om bolaget upphör att utföra Tjänsten på grund av a - d ovan, innebär detta inte att Företagsmedlems betalningsskyldighet för innevarande avtal eller redan utförda åtgärder upphör.

§5 Allmänt om MobilMärkning och Nyckelbricka

Keyback utfärdar märkningsetiketter och nyckelbrickor med numrering. Dessa är avsedda att fästas på mobila värdeföremål och nycklar. Med nycklar avses såväl enskilda nycklar, låskort eller liknande, som knippor och buntar av nycklar, låskort eller liknande. Vidare åsyftas de övriga föremål som finns fästade till nyckelbrickan eller nycklarna.

Syftet med Tjänsten Mobilmärkning är att värdeföremål med informationsinnehåll skall kunna spåras till rätt ägare av polis eller Keyback utan att ägaren avslöjas för Upphittare. Syftet med Tjänsten Nyckelbricka är att nycklar skall kunna spåras till rätt ägare av polis eller Keyback utan att ägaren avslöjas för Upphittare.

§6 Hittelön

Keyback betalar hittelön till Upphittare. Hittelön betalas inte till föremålets registrerade ägare (Medlem) eller dennes familj, sammanboende eller släktingar och inte heller till Företagsmedlems närstående, ledning, anställda eller uppdragstagare. Hittelönens storlek fastställs av bolaget till ett schablonbelopp som utbetalas oavsett föremålets värde. Krav på högre hittelön får under inga omständigheter riktas mot bolaget av vare sig Upphittare, Företagsmedlem, Medlem eller ursprunglig hittegodsmottagare. Förekomsten av ett merkrav ska inte utgöra hinder för Keyback att lämna ut föremålet till registrerad ägare.

§7 Fullmakt och verkan av märkning

Genom märkningen med Mobilmärkning eller Nyckelbricka uppdrar Företagsmedlem och Medlem åt Keyback att utföra Tjänsten och att för deras räkning mottaga eller avhämta föremål från Upphittare, polis, transportföretag eller liknande, eller att lämna uppgift till polis om Företagsmedlemmens eller Medlemmens personuppgifter. När registrerade föremål lämnas till polis eller Keyback av Upphittare, kontaktas Företagsmedlem eller Medlem av Keyback eller polisen så snart som möjligt. Har Företagsmedlem eller Medlem inte tagit emot eller avhämtat föremålet inom sex (6) månader tillfaller det Keyback med äganderätt. Keyback kan utan ytterligare meddelanden låta destruera föremålet eller på annat sätt avhända sig det. Märkta föremål som inte är registrerade till någon Företagsmedlem eller Medlem tillfaller Keyback med äganderätt en (1) månad efter omhändertagandet. Föremål som är olagliga eller kräver särskilt tillstånd att inneha eller som är hälsovådliga, farliga eller som har annan liknande egenskap får inte märkas med Mobilmärkning eller Nyckelbricka. Har sådan märkning ändå skett, är den ogiltig. Tar bolaget emot något sådant föremål, har bolaget rätt att förfara med det på lämpligt sätt och på ägarens eller märkande Företagsmedlems eller Medlems bekostnad. Detta gäller även om föremålet förstörs eller avyttras. Keyback ansvarar inte för omhändertagna föremåls skick och försämring, och Företagsmedlem och Medlem godtar att Keyback inte undersöker föremålet vidare än som behövs för att identifiera ägaren.

§8 Allmänt om Spärrservice

Keyback tar emot uppgift om, och registrerar, Medlems värdehandlingar såsom

 • Kontokort, betalkort, uttagskort, bensinkort m.fl. kort
 • ID-kort, körkort och pass
 • Mobiltelefon och mobiltelefonkort

§9 Fullmakt

Företagsmedlem godkänner att Medlem lämnar fullmakt nedan även avseende värdehandling som tillhör Företagsmedlem men som disponeras av Medlem. Genom att lämna uppgift om värdehandlingar till Keyback för registrering, uppdrar Medlem åt Keyback att utföra Tjänsten. Keyback får därigenom fullmakt att själv eller genom ombud vidta alla de åtgärder som behövs för att spärra värdehandlingarna och förhindra missbruk av dem samt göra anmälan till polis och försäkringsbolag. Medlem ansvarar själv för att lämnade uppgifter är korrekta.

§10 Spärrservice utförande

På order av Medlem spärras registrerade värdehandlingar hos utgivaren efter att Medlems spärruppdrag har kommit Keyback tillhanda. Spärrandet av värdehandlingarna sker så snabbt som detta är möjligt. Utförandet av Tjänsten kan försvåras eller omöjliggöras beträffande värdehandlingar som utfärdats av utländsk stat eller organisation. Keyback tar emot och vidarebefordrar order om spärrning dygnet runt, året runt, s.k. 24/7-service. Order om spärrning kan ges via telefon, via Internet eller via post. Det finns möjlighet för Medlem att villkora Tjänsten Spärrservice till att lösenord uppges. Har detta villkor registrerats och bekräftats, måste giltigt lösenord uppges vid lämnande av spärruppdrag. Ingen spärråtgärd kommer att utföras om rätt lösenord inte uppges.

§11 Bolagets ansvar och force majeure

Keybacks ansvar enligt detta avtal begränsar sig till skador som beror på bolagets, eller dess anställdas, uppsåtliga eller grovt vårdslösa handling. Bolaget ansvarar inte för skador som beror på händelser utanför bolagets kontroll (force majeure). Övrigt ansvar begränsas till det belopp som Företagsmedlem betalat för Tjänsten under giltighetsperioden. Keyback ansvarar inte för förlust av eller skada på förvarade föremål om skadan eller förlusten inte beror på uppsåtligt eller grovt vårdslöst handlande från Keybacks sida. Skulle Keyback ändå vara skyldig att utge ersättning för skada eller förlust, skall ersättningen beräknas på föremålets marknadsvärde (ej nypris). Annan skada än den materiella ersätts aldrig.

Tvist angående detta avtal skall avgöras som individuell talan enligt svensk rätt vid allmän domstol i Malmö, Sverige. Ändring av detta avtal ska meddelas skriftligt eller genom publicering på Internet: www.keyback.se

Information enligt Europeiska Dataskyddsförordningen GDPR

Bolaget samlar in, lagrar och bearbetar dina personuppgifter. Detta görs för att kunna utföra och administrera den tjänst som du har aktiv. Personuppgifterna används även för att fullfölja lagstadgade krav på arkivering samt för bolagets egna marknadsföringsåtgärder och intern utbildning. Keyback uppdaterar och kompletterar dina personuppgifter genom uppgifter från tredje part. Dina personuppgifter lagras på säkra servrar inom EU.

Vi rättar eventuella fel omedelbart när vi får kännedom om felet. Du kan kontakta oss ang felaktiga uppgifter på puansvarig@keyback.se eller Keyback Nyckelbrickor AB, Personuppgiftsansvarig, 205 43 Malmö. Är du missnöjd kan du även kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

Information om användning av kakor (cookies)

Lagen om elektronisk kommunikation stadgar att alla som besöker en webbplats med kakor ska få information om följande punkter:

1. Användning av kakor på webbplatser tillhörande Keyback

Denna webbplats använder kakor. En kaka är en textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Den underlättar användningen av olika webbplatser. Det finns två slags kakor, permanent kaka och sessionskaka. En permanent kaka sparar en fil under en längre tid på besökarens dator. Den permanenta kakan används exempelvis till funktioner som talar om när du besökte sidan senast mm.

Sessionskakan finns endast under den tid du är inne på webbplatsen. Sessionskakan kan t ex innehålla information om vem du är om du har loggat in på en lösenordsskyddad webbplats. Kakan och dess information försvinner när du stänger webbläsaren.

Kakor används i stor utsträckning på många webbplatser. Användningen av kakor kan innebära stora fördelar för dig genom ökad snabbhet och säkerhet.

På Keybacks webbplatser används sessionskakor. De gör det möjligt för oss att låta dig logga in på lösenordsskyddade sidor och kakorna registrerar olika händelser och personuppgifter under tiden du är inloggad. När du har loggat ut och stängt webbläsaren försvinner kakan. Vi använder även sessionskakor för statistikändamål. Då sparas en del information om din användning av webbplatsen som en del av statistisk information utan personlig koppling till dig.

2. Så här går det att undvika kakor

Du kan själv välja om du vill acceptera kakor på din dator eller inte. Vill du inte acceptera kakor kan du ställa in webbläsaren på datorn så att den tackar nej till kakor. Du kan även välja att bli informerad varje gång en webbplats begär att få använda kakor. Läs mer om hur du ska göra på webbläsares hjälpsidor.

3. Medgivande till användningen av kakor

Genom att ha webbläsaren inställd på att acceptera kakor eller genom att acceptera kakor när webbplatsen begär tillstånd att använda kakor, samtycker du till att webbplatsen använder kakor. Om du inte tillåter kakor kan användningen av webbplatsen försvåras eller bli omöjlig.

Avtal

Privatpersoner

Företag

Upphittare

Standardavtal för privatperson för Keybacks tjänster Nyckelbricka, Märkning och Spärrservice

Detta avtal ersätter tidigare standardavtal fr o m 2018-05-25.

§1 Avtalsparter och avtalstid

Detta avtal gäller mellan Keyback Nyckelbrickor AB (Keyback eller Bolaget) och privatperson som är betalande kund (Medlem) eller användare (Medlem) av Keybacks ovan rubricerade tjänster (Tjänsten). Avtalet gäller i sin helhet till dess det avslutats enligt §3 eller §4. Därefter gäller §1, §2, §11 samt §12 till dess Medlems personuppgifter raderats enligt §2.

§2 Personuppgifter

Betalande medlem ansvarar för att lämna korrekta uppgifter om sig själv och om övriga användare som registreras på Betalande medlems konto. Enbart personer som är folkbokförda på samma adress som betalande Kund och som samtycker till registreringen får registreras på dennes konto. Parterna avtalar att Bolaget får lagra och bearbeta Medlems personuppgifter, inklusive personnummer eller samordningsnummer, i hel- eller halvautomatiska system för databehandling (Systemet). Uppgifterna får lagras och behandlas så länge det behövs för Systemets säkra drift, för utförande eller administration av Tjänsten, för bolagets marknadsföring, för intern utbildning eller för att uppfylla lagstadgade krav. Informationen får överföras till, lagras och bearbetas i annat land inom Europeiska Unionen. Keyback förbinder sig att hålla uppgifterna hemliga och oåtkomliga för andra än de som har legitimt behov av dem. Bolaget får uppdatera och rätta personuppgifterna genom uppgifter från tredje part. När uppgifterna inte längre får lagras raderas de oåterkalleligt. Medlem medger att bli kontaktade av bolaget via brev, e-brev, e-post, telefon, SMS eller annan liknande allmänt brukad kommunikationsmetod.

§3 Automatisk förlängning samt uppsägning från Medlems sida

För Medlems användning av Tjänsten debiteras en periodisk avgift (årsavgift). Betalande kund kan när som helst säga upp avtalet genom att meddela bolaget detta samt återlämna nyckelbrickor och oanvända etiketter. Använda etiketter ska tas bort eller göras oläsliga. Redan erlagd årsavgift för innevarande eller kommande år återbetalas inte.
Avtalet förlängs automatiskt med ett år om det inte sagts upp senast sista giltighetsdagen och årsavgiften förfaller då till betalning.
Betalas inte årsavgiften tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr när påminnelse skickas ut. Betalas inte utsänd påminnelse kan ärendet överlämnas till inkasso. Lagstadgade kostnader för inkasso samt dröjsmålsränta med diskontot plus åtta procentenheter tillkommer.
Betalar Medlem ett belopp som avviker från det av bolaget utskickade räkningsbeloppet, omräknas det inbetalda beloppet i giltighetstid för Tjänsten. Omräkningen sker avrundat till hela månader. Betalning för kortare period än 12 månader godkänns inte som fullgjord betalning.

§4 Uppsägning från Bolagets sida

Bolaget får säga upp avtalet och fem dagar därefter upphöra med att utföra Tjänsten:

 • i samband med den betalda avtalstidens slut eller
 • om Tjänsten missbrukas eller
 • om årsavgift eller annan skuld till bolaget inte betalas i rätt tid.

Uppsägningen enligt pkt b ovan skall lämnas skriftligt via brev, e-post eller SMS. Erlagd årsavgift återbetalas ej. Om Keyback genomför någon åtgärd i enlighet med avtalet under den tid som avtalet gäller men är obetalt, har bolaget rätt att ta ut ersättning av Medlem för direkta kostnader samt en administrativ avgift enligt vad bolaget för varje tid tillämpar.

§5 Allmänt om Tjänsterna Märkning och Nyckelbricka

Keyback utfärdar märkningar och nyckelbrickor med numrering. Dessa är avsedda att fästas på mobila värdeföremål och nycklar/nyckelknippor. Syftet med Tjänsterna Märkning och Nyckelbricka är att försvunna föremål och nycklar skall kunna spåras till rätt ägare av polis eller Keyback utan att ägaren avslöjas för Upphittare.

§6 Hittelön

Keyback betalar hittelön till Upphittare om detta anges på märkningen eller nyckelbrickan. Särskilt Standardavtal för Upphittare finns på www.keyback.se.

§7 Fullmakt och verkan av Märkning/Nyckelbricka

Genom att använda Märkning/Nyckelbricka uppdrar Medlem åt Keyback att utföra Tjänsten och att för Medlemmens räkning mottaga eller avhämta föremål från Upphittare, polis, transportföretag eller liknande, eller att lämna uppgift till polis om Medlemmens personuppgifter.
När registrerade föremål lämnas till polis eller Keyback av Upphittare, kontaktas Medlem av Keyback eller polisen så snart som möjligt. Har Medlem inte tagit emot eller avhämtat föremålet inom två (2) månader tillfaller det Keyback med äganderätt.

§8 Allmänt om Spärrservice

Keyback tar emot uppgift om, och registrerar, Medlems värdehandlingar. Registrering kan ske i förväg via Mina Sidor eller i samband med ett ärende. Värdehandlingar som avses är:

 • Kontokort, betalkort, uttagskort, bensinkort m.fl. kort
 • ID-kort, körkort och pass
 • Mobiltelefonkort (SIM-kort)

§9 Fullmakt

Genom att lämna uppgift om värdehandlingar till Keyback för registrering eller begära Spärr av personnummer, uppdrar Medlem åt Keyback att utföra Tjänsten. Keyback får därigenom fullmakt att själv eller genom ombud vidta alla de åtgärder som behövs för att spärra värdehandlingarna och förhindra missbruk av dem samt göra anmälan till polis och försäkringsbolag. Medlem ansvarar själv för att lämnade uppgifter är korrekta.

§10 Spärrservice utförande

På order av Medlem spärras registrerade värdehandlingar hos utgivaren efter att Medlems spärruppdrag har kommit Keyback tillhanda. Spärrandet av värdehandlingarna sker så snabbt som detta är möjligt. Utförandet av Tjänsten kan försvåras eller omöjliggöras beträffande värdehandlingar som utfärdats av utländsk stat eller organisation. Keyback tar emot och vidarebefordrar order om spärrning dygnet runt, året runt, s.k. 24/7-service. Om medlem begär s k ”Spärr av personnummer” kommer Keyback att vidarebefordra en begäran om detta till alla betydande svenska kreditupplysningsföretag tillsammans med medlems personuppgifter.
Har Medlem villkorat Tjänsten Spärrservice med ett spärrlösenord, måste giltigt spärrlösenord uppges vid kontakt med Keyback. Ingen åtgärd kommer att utföras om rätt spärrlösenord inte uppges.

§11 Bolagets ansvar och force majeure

Keybacks ansvar enligt detta avtal begränsar sig till skador som beror på bolagets, eller dess anställdas, uppsåtliga eller grovt vårdslösa handling. Bolaget ansvarar inte för skador som beror på händelser utanför bolagets kontroll (force majeure). Övrigt ansvar begränsas till det belopp som Medlem betalat för Tjänsten under giltighetsperioden.

§12 Tvist

Tvist angående detta avtal skall avgöras som individuell talan enligt svensk rätt vid allmän domstol i Malmö, Sverige. Avtalet begränsar inte den rätt som konsument kan ha enligt tvingande svensk lag. Ändring av detta avtal ska meddelas skriftligt eller genom publicering på Internet: www.keyback.se

Information enligt Europeiska Dataskyddsförordningen GDPR

Bolaget samlar in, lagrar och bearbetar dina personuppgifter. Detta görs för att kunna utföra och administrera den tjänst som du har aktiv. Personuppgifterna används även för att fullfölja lagstadgade krav på arkivering samt för bolagets egna marknadsföringsåtgärder och intern utbildning. Keyback uppdaterar och kompletterar dina personuppgifter genom uppgifter från tredje part. Dina personuppgifter lagras på säkra servrar inom EU. Vi rättar eventuella fel omedelbart när vi får kännedom om felet. Du kan kontakta oss ang felaktiga uppgifter på puansvarig@keyback.se eller Keyback Nyckelbrickor AB, Personuppgiftsansvarig, 205 43 Malmö. Är du missnöjd kan du även kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Standardavtal för Upphittare m fl

Detta avtal ersätter tidigare standardavtal fr o m 2018-05-25.

§1 Avtalsparter och avtalstid

Detta avtal gäller mellan Keyback Nyckelbrickor AB (Keyback eller Bolaget) och den som hittar föremål (Upphittare) som märkts med Keybacks Märkning eller Nyckelbricka och som i samband därmed, själv eller genom ombud, lämnar uppgift om sig som upphittare till Keyback eller Polisen eller annan hittegodshanterare. Avtalet gäller även den som i samband med hittegodsärende lämnar uppgift om sig till Keyback som kontaktperson, tjänsteman eller förmedlare (Hanterare). Avtalet gäller i sin helhet till dess att

§2 Personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till Keyback, direkt eller indirekt, av Upphittare och Hanterare kommer att registreras, behandlas och lagras av bolaget. Parterna avtalar att Bolaget får lagra och bearbeta dessa personuppgifter, inklusive personnummer eller samordningsnummer, i hel- eller halvautomatiska system för databehandling (Systemet). Uppgifterna får lagras och behandlas så länge det behövs för Systemets säkra drift, för utförande eller administration av Tjänsten, för intern utbildning eller för att uppfylla lagstadgade krav. Informationen får överföras till, lagras och bearbetas i annat land inom Europeiska Unionen. Keyback förbinder sig att hålla uppgifterna hemliga och oåtkomliga för andra än de som har legitimt behov av dem. När uppgifterna inte längre får lagras raderas de oåterkalleligt. Upphittare och Hanterare medger att bli kontaktade i ärendet av bolaget via brev, e-brev, e-post, telefon, SMS eller annan liknande allmänt brukad kommunikationsmetod.

§3 Hittelön

Keyback betalar hittelön till Upphittare. Hittelön betalas inte till föremålets registrerade eller verkliga ägare eller dennes familj, sammanboende eller släktingar eller ägarens arbetsgivare, arbetskamrater eller andra närstående. Hittelönens storlek fastställs av bolaget till ett schablonbelopp som utbetalas oavsett föremålets värde. Krav på högre hittelön får under inga omständigheter riktas mot bolaget av vare sig Upphittare, Ägare eller ursprunglig hittegodsmottagare. Förekomsten av ett merkrav ska inte utgöra hinder för Keyback att lämna ut föremålet till registrerad ägare mot bolaget av vare sig Upphittare, Ägare eller ursprunglig hittegodsmottagare. Förekomsten av ett merkrav ska inte utgöra hinder för Keyback att lämna ut föremålet till registrerad ägare.

§4 Bolagets ansvar och force majeure

Keybacks ansvar enligt detta avtal begränsar sig till skador som beror på bolagets, eller dess anställdas, uppsåtliga eller grovt vårdslösa handling. Bolaget ansvarar inte för skador som beror på händelser utanför bolagets kontroll (force majeure).

§5 Tvist

Tvist angående detta avtal skall avgöras som individuell talan enligt svensk rätt vid allmän domstol i Malmö, Sverige Ändring av detta avtal ska meddelas skriftligt eller genom publicering på Internet: www.keyback.se

Information enligt Europeiska Dataskyddsförordningen GDPR

Bolaget samlar in, lagrar och bearbetar dina personuppgifter. Detta görs för att kunna slutföra det hittegodsärende som du har varit aktiv i och för utbetalning av hittelön. Personuppgifterna används även för att fullfölja lagstadgade krav på arkivering samt för intern utbildning. Dina personuppgifter lagras på säkra servrar inom EU.

Vi rättar eventuella fel omedelbart när vi får kännedom om felet. Du kan kontakta oss angående felaktiga uppgifter på puansvarig@keyback.se eller Keyback Nyckelbrickor AB, Personuppgiftsansvarig, 205 43 Malmö. Är du missnöjd kan du även kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

Standardavtal för bolag, förening, näringsidkare, myndighet m fl för Tjänsterna Nyckelbricka, Märkning och Spärrservice

Detta avtal ersätter tidigare standardavtal fr o m 2018-05-25.

§1Avtalsparter och avtalstid

Detta avtal gäller mellan Keyback Nyckelbrickor AB (Keyback eller Bolaget) och bolag, förening, näringsidkare eller myndighet som är registrerad som betalande kund (Medlem) och person som är registrerad som kontaktperson, företrädare eller annan liknande befattning (Kontaktperson) för Medlem.
Avtalet gäller i sin helhet till dess det avslutats enligt §3 eller §4. Därefter gäller §1, §2 samt §11 till dess Medlems och Kontaktpersons personuppgifter raderats enligt §2.

§2 Personuppgifter

Parterna avtalar att Bolaget får lagra och bearbeta Medlems och Kontaktpersons personuppgifter, inklusive personnummer, samordningsnummer och organisationsnummer, i hel- eller halvautomatiska system för databehandling (Systemet). Uppgifterna får lagras och behandlas så länge det behövs för Systemets säkra drift, för utförande eller administration av Tjänsten, för Bolagets marknadsföring, för intern utbildning eller för att uppfylla lagstadgade krav. Informationen får överföras till, lagras och bearbetas i annat land inom Europeiska Unionen. Keyback förbinder sig att hålla uppgifterna hemliga och oåtkomliga för andra än de som har legitimt behov av dem. Bolaget får uppdatera och rätta personuppgifterna genom uppgifter från tredje part. När uppgifterna inte längre får lagras raderas de oåterkalleligt. Medlem och Kontaktperson medger att bli kontaktade av Bolaget via brev, e-brev, e-post, telefon, SMS eller annan liknande allmänt brukad kommunikationsmetod.

§3 Årsavgift och uppsägning från Medlems sida

För Medlems användning av Tjänsterna debiteras en periodisk avgift (årsavgift). Medlem kan när som helst säga upp avtalet genom att dels meddela Bolaget detta samt dels återlämna nyckelbrickor och oanvända etiketter. Använda etiketter ska tas bort eller göras oläsliga. Redan erlagd årsavgift för innevarande eller kommande år återbetalas inte.
Avtalet förlängs automatiskt med ett år om det inte sagts upp senast sista giltighetsdagen och årsavgiften förfaller då till betalning. Betalas inte årsavgiften tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr när påminnelse skickas ut. Betalas inte utsänd påminnelse kan ärendet överlämnas till inkasso. Lagstadgade kostnader för inkasso samt dröjsmålsränta med diskontot plus åtta procentenheter tillkommer.

§4 Uppsägning från bolagets sida

Bolaget får säga upp avtalet och fem dagar därefter upphöra med att utföra Tjänsten:

 • i samband med den betalda avtalstidens slut eller
 • om Tjänsten missbrukas eller
 • om årsavgift eller annan skuld till Bolaget inte betalas i rätt tid.

Uppsägningen enl punkt b ovan skall lämnas skriftligt via brev, e-post eller SMS. Erlagd årsavgift återbetalas ej. Om Keyback genomför någon åtgärd i enlighet med avtalet under den tid som avtalet gäller men är obetalt, har Bolaget rätt att ta ut ersättning av Medlem för direkta kostnader samt en administrativ avgift enligt vad Bolaget för varje tid tillämpar.

§5 Allmänt om Tjänsterna Märkning och Nyckelbricka

Keyback utfärdar märkningsetiketter och nyckelbrickor med numrering. Dessa är avsedda att fästas på mobila värdeföremål och nycklar/nyckelknippor. Syftet med Tjänsterna Märkning och Nyckelbricka är att försvunna föremål och nycklar skall kunna spåras till rätt ägare av polis eller Keyback utan att ägaren avslöjas för Upphittare.

§6 Hittelön

Keyback betalar hittelön till Upphittare om detta anges på märkningen eller nyckelbrickan. Särskilt Standardavtal för Upphittare finns på www.keyback.se

§7 Fullmakt och verkan av märkning

Genom märkningen med Mobilmärkning eller Nyckelbricka uppdrar Medlem och Kontaktperson åt Keyback att utföra Tjänsten och att för deras räkning mottaga eller avhämta föremål från Upphittare, polis, transportföretag eller liknande, eller att lämna uppgift till polis om Medlemmens eller Kontaktpersonens personuppgifter. När registrerade föremål lämnas till polis eller Keyback av Upphittare, kontaktas Medlem eller Kontaktperson av Keyback eller polisen så snart som möjligt. Har Medlem eller Kontaktperson inte tagit emot eller avhämtat föremålet inom sex (6) månader tillfaller det Keyback med äganderätt.

§8 Allmänt om Spärrservice Företag

Keyback utfärdar Aktiveringskoder för tjänsten Spärrservice Företag. Medlem kan köpa Aktiveringskoder och sedan dela ut dessa till valfria personer. När Aktiveringskod används ingår Aktiverande Person ett Standardavtal för privatperson för Keybacks tjänster Nyckelbricka, Märkning och Spärrservice med Keyback. Tjänsternas omfattning och utförande framgår av avtalet. Se www.keyback.se

§9 Fullmakt

Medlem godkänner att Aktiverande Person lämnar fullmakt nedan även avseende värdehandling och föremål som tillhör Medlem men som disponeras av Aktiverande Person. Genom att dela ut Aktiveringskod till Aktiverande Person uppdrar Medlem åt Keyback att utföra Tjänsterna till Aktiverande Person och dennes familjemedlemmar enligt avtalet för privatperson.

§10 Spärrservice Företag utförande

Spärrservice Företag utförs i enlighet med Standardavtal för privatperson för Keybacks tjänster Nyckelbricka, Märkning och Spärrservice med Medlem som betalande kund.

§11 Bolagets ansvar och force majeure

Keybacks ansvar enligt detta avtal begränsar sig till skador som beror på Bolagets, eller dess anställdas, uppsåtliga eller grovt vårdslösa handling. Bolaget ansvarar inte för skador som beror på händelser utanför Bolagets kontroll (force majeure). Övrigt ansvar begränsas till det belopp som Medlem betalat för Tjänsten under giltighetsperioden.
Tvist angående detta avtal skall avgöras som individuell talan enligt svensk rätt vid allmän domstol i Malmö, Sverige. Ändring av detta avtal ska meddelas skriftligt eller genom publicering på Internet: www.keyback.se

Information enligt Europeiska Dataskyddsförordningen GDPR

Bolaget samlar in, lagrar och bearbetar dina personuppgifter. Detta görs för att kunna utföra och administrera den tjänst som du har aktiv. Personuppgifterna används även för att fullfölja lagstadgade krav på arkivering samt för bolagets egna marknadsföringsåtgärder och intern utbildning. Keyback uppdaterar och kompletterar dina personuppgifter genom uppgifter från tredje part. Dina personuppgifter lagras på säkra servrar inom EU.

Vi rättar eventuella fel omedelbart när vi får kännedom om felet. Du kan kontakta oss ang felaktiga uppgifter på puansvarig@keyback.se eller Keyback Nyckelbrickor AB, Personuppgiftsansvarig, 205 43 Malmö. Är du missnöjd kan du även kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm